Nowe oznaczenia (piktogramy na opakowaniach) obowiązujące od 01.06.2015
– poszczególne grafiki z objaśnieniem

Zagrożenia fizyczne

fizyczne
Substancje wybuchowe, samoreaktywne (termicznie niestabilne, stwarzające ryzyko wybuchu nawet bez dostępu tlenu) lub nadtlenki organiczne.

dlazdrowia
Łatwopalne, samoreaktywne, piroforyczne (palne w stanie sproszkowanym), samonagrzewające się.

utleniajace
Utleniające (gazy, ciecze lub ciała stałe).

gaz
Gazy pod ciśnieniem (sprężone, skroplone, rozpuszczone).

zrace
Substancje żrące korodujące metale.

Zagrożenia dla zdrowia

dlazdrowia
Toksyczność ostra (drogą pokarmową, po naniesieniu na skórę lub drogą inhalacji).

dlazdrowiadwa
Działanie drażniące (na skórę, oczy lub drogi oddechowe), uczulające, narkotyzujące, toksyczność ostra.

dlazdrowiatrzy
Rakotwórczość, działanie mutagenne lub szkodliwe na rozrodczość, działanie uczulające na drogi oddechowe, działanie toksyczne (na drogi oddechowe lub narządy docelowe).

zrace
Działanie żrące na skórę, ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Zagrożenia dla środowiska

srodowisko
Zagrożenie ostre lub przewlekłe dla środowiska.

srodowisko
Zagrożenie ostre lub przewlekłe dla środowiska.

Stare oznaczenia (piktogramy na opakowaniach)
– poszczególne grafiki z objaśnieniem

latwopalna
Produkt wysoce łatwopalny (gdy w rogu pojawia się litera F) lub skrajnie łatwopalny (F+).

szkodliwa
Szkodliwy (Xn) – ryzyko nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia – lub drażniący (Xi) – wywołuje stany zapalny skóry, działa drażniąco na układ oddechowy.

toksyczna
Produkt toksyczny (T) lub bardzo toksyczny (T+).

c
Wybuchowy (E)

e
Żrący (C)

n
Niebezpieczny dla środowiska (N)

o
Utleniający (O) – kontakt ze źródłem ognia może spowodować pożar.