STATUT
Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów
tekst jednolity obejmujący Uchwałę z dnia 09.09.2014 r. uchwalającą Statut, oraz Uchwałę nr 1 i 2 z dnia 01.12.2014 r. obejmujący zmiany Statutu w brzmieniu uchwalonym Uchwałą nr 3 z 01.12.2014 r.<.p>

Preambuła

Pracodawcy, których przedmiotem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest produkcja farb i klejów świadomi, iż zgodnie z przepisami prawa polskiego są oni uprawnieni do powołania ich wspólnej organizacji której zadaniem jest ochrona ich praw i reprezentowanie ich interesów, w tym gospodarczych działający przez swoich przedstawicieli uprawnionych do reprezentacji zgodnie z ich wewnętrznymi uregulowaniami obecni podczas zgromadzenia założycielskiego odbywającego się dnia 09 września 2014 w Warszawie przyjęli następujący Statut Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1 – Nazwa, siedziba

1.1. Polski Związek Producentów Farb i Klejów zwany dalej w statucie „Związkiem ” lub „PZPFK” został utworzony jako organizacja pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców ( Dz. U. nr 55 z 1991 roku poz. 235 z późniejszymi zmianami).
1.2. Siedzibą Związku jest Pilawa.
1.3. Związek może jednocześnie używad nazwy w języku angielskim – „Federation of the Polish Paints and
Adhesives Industry”, w skrócie „FPPAI”.
1.4. Związek jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swojej działalności statutowej od
organów władzy publicznej niezależnie od szczebla jej działania, władzy samorządowej oraz
organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
1.5. Związek prowadzi działalnośd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym
prawem. Związek może także prowadzid działalnośd poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem kraju w którym działalnośd będzie prowadzona. W celu prowadzenia działalności poza granicami Polski Związek może tworzyd przedstawicielstwa zagraniczne.
1.6. Związek może tworzyd federacje i konfederacje, a także przystępowad do nich. Związek może również przystępowad do międzynarodowych organizacji pracodawców.
1.7. Związek w zakresie podmiotowym dotyczącym ochrony praw i reprezentacji interesów jest organizacją pracodawców sektora w branży produkcji farb i usług z tym związanych oraz sektora w branży produkcji klejów i usług z tym związanych z zarządem dla każdego sektora branżowego.
1.8. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej

Artykuł 2 – Cele i zadania Związku oraz sposoby i formy ich realizacji

2.1. Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w Związku pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.
2.2. Do zadao Związku należą :
a) prowadzenie działao badawczych na rzecz rozwoju i poprawy uwarunkowao społeczno – gospodarczych, ekonomicznych, naukowych i technicznych działalności polskiej branży farb i klejów;
b) prowadzenie działao na rzecz rozwoju wiedzy społecznej o branży farb i klejów;
c) oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa uwzględniającego prawa i interesy zrzeszonych w Związku pracodawców ze szczególnym rozwoju branży farb i klejów;
d) reprezentowanie zrzeszonych w Związku pracodawców na szczeblu organów władzy paostwowej jak i samorządowej w wymiarze ogólnokrajowym jak i na niższych szczeblach;
e) jednoczenie zrzeszonych w Związku pracodawców i koordynowanie działao ukierunkowanych na rozwój branży farb i klejów oraz realizacji interesów pracodawców zrzeszonych w Związku;
f) ochronę i promowanie dobrego wizerunki polskiej branży farb i klejów;
g) współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami w Polsce i poza jej granicami;
h) ułatwianie zrzeszonym w Związku pracodawcom nawiązania kontaktów zagranicznych i inicjowania oraz podtrzymywania współpracy z podmiotami zagranicznymi;
i) podejmowanie działao na rzecz polubownego rozwiązywania sporów majątkowych tak pomiędzy zrzeszonymi pracodawcami jak i z ich udziałem;
j) promowanie dobrych kontaktów i komunikacji pomiędzy zrzeszonymi w Związku pracodawcami. k) promowanie rozwiązao ekologicznych i zrównoważonego rozwoju.
2.3 Cele i zadania Związku są realizowane przez :
a) prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką szczególnie w zakresie dotyczącym branży farb i klejów;
b) badanie ogólnych problemów związanych z produkcją, dystrybucją oraz wykorzystaniem farb i klejów w jak najszerszym znaczeniu, a w tym jeśli zaistnieje taka potrzeba w aspektach społecznych i politycznych;
c)występowaniedo organów władzy paostwowej i samorządowej , a jeśli to konieczne do organów sądowych w sprawach dotyczących zrzeszonych w Związku pracodawców oraz ich praw lub interesów;
d) gromadzenie, badanie i interpretację przepisów prawnych krajowych i na szczeblu Unii Europejskiej dotyczących branży farb i klejów;
e) opiniowanie założeo i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych dotyczących lub związanych z branżą farb i klejów;
f) zapewnienie zrzeszonym w Związku pracodawcom wszelkich informacji związanych z branżą farb i klejów;
g) inspirowanie powstawania inicjatyw gospodarczych dla branży farb i klejów;
h) organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie ekspertów do wykonania zadao statutowych;
i) organizowanie spotkao i innych form kontaktów bezpośrednich pracodawców zrzeszonych w Związku z innymi podmiotami pozarządowymi;
j) organizowanie i popieranie szkoleo pracodawców, kadry zarządzającej oraz organizowanie seminariów, konferencji i innych form podnoszenia kwalifikacji, wymiany poglądów;
k) popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i technicznej dotyczącej branży farb i klejów;
l) popieranie wydawnictw i publikacji dotyczących branży farb i klejów, a także podejmowanie w tym przedmiocie działalności wydawniczej;
ł) współpracę ze szkołami wyższymi i innymi instytucjami kształcenia.

Artykuł 3 – Czas trwania Związku i jego charakter

3.1 „PZPFK” jest Związkiem utworzonym na czas nieograniczony .
3.2 „PZPFK” jest podmiotem o charakterze „non profit” co oznacza, że jego majątek może służyd wyłącznie realizacji celów statutowych.

Artykuł 4 – Członkostwo

4.1 Członkami Związku mogą byd pracodawcy działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w branży farb i klejów. W „PZPFK” wyróżnia się następujące rodzaje członkowstwa :
4.1.1 Członkowstwo pełne z prawem do głosowania na Walnym Zgromadzeniu określane jako „Członkowstwo zwykłe” przysługuje :
a. pracodawcy zajmującemu się produkcją i/lub sprzedażą farb lub tuszy drukarskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub zajmującemu się produkcją i/lub sprzedażą klejów lub uszczelniaczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
b. pracodawcy zajmującemu się produkcją lub sprzedażą tuszy drukarskich; c. pracodawcy zajmującemu się produkują lub sprzedażą uszczelniaczy.
4.1.2. Członkostwo ograniczone bez prawa do głosowania na Walnym Zgromadzeniu określane jako „Członkostwo stowarzyszone” przysługuje pracodawcy zajmującemu się dostawą materiałów lub usługi dla podmiotów działających w branży farb lub klejów w Polsce.
4.2. W przypadku pracodawców posiadających przedsiębiorstwa wielooddziałowe lub wielozakładowe członkostwo obejmuje wszystkie jego oddziały lub zakłady.
4.3 Przyjęcie w poczet członków Związku z nadaniem Członkostwa zwykłego lub Członkostwa stowarzyszonego należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Związku i następuje na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy na podstawie uchwały Zarządu Związku przyjętej w odpowiednim trybie.
4.4. Wszyscy członkowie „PZPFK” mają następujące obowiązki związane z członkostwem :
a. przestrzeganie statutu Związku oraz uchwał i innych decyzji jak i regulaminów przyjętych przez organy Związku;
b. terminowe uiszczanie składek członkowskich zgodnie z regulaminem;
c. udzielanie organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności z wyłączeniem informacji których przekazanie mogłoby naruszad przepisy chroniące uczciwą konkurencję;
d. świadczenie pomocy Związkowi w wypełnianiu jego statutowych obowiązków;
e. uczestniczenie w pracach Związku.
4.5. Wszyscy członkowie „PZPKF” mają prawo do:
a. uczestniczenia w pracach Związku i jego organów;
b. posiadania dostępu do całości informacji dotyczących Związku;
c. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku;
d. korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem.
4.6 Członkostwo w „PZPFK” ustanie w przypadku: a. rezygnacji z członkostwa w Związku;

Oświadczenie pisemne członka Związku o rezygnacji musi zostad dostarczone do Zarządu Związku co najmniej sześć miesięcy przed końcem każdego kwartału kalendarzowego tj. przed 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia i staje się ono skuteczne z koocem kwartału do którego upłynie okres sześciu miesięcy od daty złożonego oświadczenia. Przez okres biegu terminu od złożenia przez członka rezygnacji do kooca kwartału kalendarzowego z koocem, którego ustanie członkowstwo w Związku członek zachowuje prawa i wykonuje obowiązki wraz z obowiązkiem uiszczenia na rzecz Związku składki członkowskiej w odpowiedniej proporcji za dany rok.
b. likwidacji Związku;
c. wykluczenia ze Związku;
Wykluczenie ze Związku następuje na podstawie uchwały Zarządu Związku podjętej większością dwóch trzecich głosów za wykluczeniem przy obecności trzech czwartych członków Zarządu, na wniosek przynajmniej jednego członka Zarządu. Od uchwały Zarządu Związku wykluczającej członka, wykluczonemu członkowi przysługuje wniesienie odwołania do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie jednego miesiąca od pisemnego zawiadomienia wykluczonego członka o uchwale Zarządu Związku wykluczającej z członkowstwa. Odwołanie składa się do Zarządu Związku celem umieszczenia jego rozpoznania w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
d. zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez członka;
4.7 Przyczyny wykluczenia członka mogą byd następujące:
– podjęcie szkodliwych działao przez członka wobec Związku;
– uchylanie się od opłacania składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy.
Wykluczeni członkowie do chwili upływu terminu na złożenie odwołania nadal mają obowiązek wypełniad zobowiązania na rzecz Związku. W wypadku złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia przez wykluczonego członka jego prawa i obowiązki podlegają zawieszeniu przez czas do rozpoznania zawieszenia. Uwzględnienie odwołania powoduje przywrócenie na rzecz członka całości praw i obowiązków jak też powoduje koniecznośd uiszczenia na rzecz Związku części składki członkowskiej za okres zawieszenia.
4.8 Ustanie członkowstwa w Związku z jakiejkolwiek przyczyny nie powoduje po stronie tego pracodawcy , którego stosunek członkowstwa ustał nabycia jakichkolwiek roszczeo majątkowych wobec Związku, a w tym roszczeo do majątku Związku.
4.9 Ustanawia się tytuł honorowego członka Związku. Członkiem honorowym może byd osoba fizyczna lub osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna, która w ocenie Związku przyczyniła się w sposób znaczący do jego rozwoju albo rozwoju branży produkcji farb lub klejów. Tytuł członka honorowego Związku nadaje Zarząd Związku na podstawie uchwały. Zarząd Związku prowadzi rejestr członków honorowych. Tytuł honorowego członka Związku nie oznacza udzielenia praw lub nałożenia obowiązków przypisanych członkom zwykłym lub stowarzyszonym.

Artykuł 5 – Delegacja do jednego z Sektorów Branży

5.1. Wraz z uzyskaniem członkowstwa w Związku pracodawca jednocześnie staje się uprawnionym do działania w ramach jednego z poniższych sektorów:
5.1.1 Sektora Branży Farb nazywanego w skrócie dalej „SBF” albo 5.1.2 Sektora Branży Klejów nazywanego w skrócie dalej „SBK”
w zależności od przeważającej działalności gospodarczej, którą prowadzi dany przedsiębiorca co pisemnie deklaruje składając wniosek o uzyskanie członkowstwa w Związku
5.2. Związek utrzymuje aktywne kontakty w tym także merytoryczne z powiązanymi międzynarodowymi Stowarzyszeniami, co oznacza że:
5.2.1. Członkowie SBF mają bezpośrednie członkostwo w Europejskim sektorze branży farb, tuszy drukarskich i branży artykułów kolorowych dla artystów (CEPE).
5.2.2. Członkowie SBK nie mają bezpośredniego członkostwa w Europejskiej Federacji Branży Klejów i Uszczelniaczy ( FEICA). Członkiem Europejskiej Federacji Branży Klejów i Uszczelniaczy jest SBK bowiem FEICA jest federacją związków.
5.3. Członkowie w każdym Sektorze branżowym są uprawnieni do aktywnego udziału w zarówno ogólnych organach Związku jak i organach Sektora branży dla określonej branży. Nadto każdy członek jednego sektora branżowego ma prawo uczestniczyd w pracach drugiego sektora branżowego z głosem doradczym jeśli w tym drugim sektorze prowadzi aktywnośd gospodarczą i zgłosi pisemnie deklarację udziału w pracach z głosem doradczym.

Organ Główny

Artykuł 6 – Uprawnienia Walnego Zgromadzenia

6.1. Organem głównym PZPFK jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku i posiada wszystkie kompetencje stanowiące w Związku konieczne dla realizacji i do osiągnięcia celów PZPFK.
6.2. Walne Zgromadzenie jest otwarte dla wszystkich członków, o których mowa w artykule 4.1 i 4.2 z tym zastrzeżeniem, że członkowie opisani w 4.2 nie posiadają prawa głosowania. Każdy członek wyznaczy oficjalnego delegata lub podmiot reprezentującego go na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia przynajmniej poprzez jednego delegata lub jednego pełnomocnika, z tym zastrzeżeniem iż jednego członka w obradach Walnego Zgromadzenia nie może reprezentowad więcej niż trzy osoby. Każdemu członkowi o którym mowa w artykule 4.1 przysługuje jeden głos.
6.3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) ustalenie w oparciu o propozycje Zarządu lub z inicjatywy własnej ogólnej polityki Związku, którą
Zarząd będzie zobowiązany realizowad;
b) wybór i odwołanie członków Zarządu Związku;
c) powołanie audytora dla Związku przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdao w tym z działalności Związku, Zarządu,
finansowego obejmującego realizację budżetu i uiszczanie składek;
e) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu;
f) podjecie uchwały w sprawie rozwiązania „PZPFK” i przeznaczenia jej majątku po zakooczeniu
likwidacji skutkiem rozwiązania;
g) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji w charakterze członka,
tworzenie innych podmiotów i przystępowania do podmiotów trzecich w innym charakterze niż
członek;
h) podejmowanie uchwał w sprawie skargi członka co do naruszenia jego praw działaniem Związku
lub innego członka;
i) rozpatrywanie odwołao członków w sprawie uchwał Zarządu Związku w sprawie wykluczenia ze
Związku.

Artykuł 7 – Prawa do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu

7.1. Osoba(y) reprezentująca członków opisanych w artykule 4.1 1 i 4.1.2 niezależnie od rodzaju członkowstwa musi/muszą byd podmiotami uprawnionymi do reprezentowania członka lub muszą byd osobami posiadającymi umocowanie od podmiotów upoważnionych do reprezentacji członka. Przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia koniecznym jest złożenie oryginału dokumentu poświadczającego uprawnienie do reprezentacji danego członka w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. Dokumentami uprawniającymi są wypisy z właściwych rejestrów i/lub pełnomocnictwa.
7.2. Każdy członek zwyczajny, jak opisano w artykule 4.1.1, posiada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Podmiot reprezentujący takiego członka jako pełnomocnik powinien w zakresie pełnomocnictwa mied wskazane prawo wykonywania prawa głosu, domniemanie w tym zakresie co do zakresu pełnomocnictwa jest wykluczone.

Artykuł 8 – Kworum, pełnomocnicy i reguła większości

8.1. Warunkiem ważności obrad Walnego Zgromadzenia w porządku obrad, którego jest podjecie uchwały w przedmiocie zmiany niniejszego statutu jest obecnośd na nim i/lub reprezentowanie na nim minimum dwóch trzecich członków zwyczajnych posiadających prawo głosowania. Jeżeli członkowie obecni bądź reprezentowani na takim zwołanym Walnym Zgromadzeniu nie mają razem dwóch trzecich całości głosów członków zwyczajnych PZPFK, zostanie zwołane nowe Walne Zgromadzenie z takim samym porządkiem obrad i zgodnie z procedurą zwołania opisaną w statucie, przynajmniej jeden (1) miesiąc później od daty Walnego Zgromadzenia na którym nie było kworum. To kolejne Walne Zgromadzenie ważne jest bez względu na liczbę członków obecnych i/lub reprezentowanych, a także będzie władne do podejmowania uchwał większością dwóch trzecich głosów członków obecnych i/lub reprezentowanych także w zakresie zmiany statutu.
W przypadku Walnego Zgromadzenia, którego porządkiem obrad nie jest podejmowanie uchwały w przedmiocie zmiany statutu wymagane jest kworum stanowiące połowę członków zwyczajnych obecnych i/lub reprezentowanych plus jeden.
8.2. O ile Statut lub prawo nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia będą przyjęte większością dwóch trzecich głosów członków obecnych i/lub reprezentowanych. Wstrzymanie się od głosu zostanie pominięte w liczeniu całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu od której oblicza się większośd dla skuteczności podjęcia uchwały.
8.3. Pełnomocnikiem Członka na Walnym Zgromadzeniu może byd inny członek, a także osoba trzecia wskazana przez członka, posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo zgodnie z art.7.1.
8.4. Jeden członek może byd pełnomocnikiem i reprezentowad jednego lub kilku innych członków.
8.5. Upoważnienia dla pełnomocników muszą byd złożone do Dyrektora Zarządzającego przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
8.6. Żadne uchwały nie mogą byd podjęte w jakimkolwiek zakresie , o ile nie zostały one przewidziane w porządku obrad wysłanym z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia za wyjątkiem sytuacji kiedy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą i/lub są reprezentowani wszyscy zwykli
członkowie i żaden z nich nie sprzeciwił się postawieniu na porządku obrad i poddaniu pod głosowanie uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad. W wypadku sprzeciwu w tym przedmiocie chociażby jednego zwykłego członka kwestia objęta przedmiotem sprzeciwu może byd jedynie omawianą w ogólnej dyskusji w ramach wolnych wniosków bez podejmowania uchwały, a głosowanie w jej przedmiocie może odbyd się na kolejnym Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem jej umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia zgodnie ze statutem.
8.7. Poszczególne kwestie mogą byd objęte porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na wniosek co najmniej dziesięciu procent (10%) wszystkich członków. Ta sama ilośd członków Związku prócz zgłaszania poszczególnych spraw do porządku obrad może wnioskowad do Przewodniczącego Zarządu Związku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący w terminie dwóch tygodni informuje pisemnie wnioskujących członków czy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane czy też propozycja porządku obrad zostanie skierowana pod obrady najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8.8. Każdy zwykły członek z prawem głosu jest uprawniony do głosowania korespondencyjnego, w formie tajnego głosowania za pośrednictwem poczty z wyraźnym zaznaczeniem głosu członka, bądź zaznaczeniem zamiaru powstrzymania się. Formularz musi zostad wysłany listem poleconym na adres siedziby PZPFK imiennie do wiadomości Dyrektora Zarządzającego i dotrzed do PZPFK co najmniej trzy (3) dni kalendarzowe przed datą Walnego Zgromadzenia. Głos oddany korespondencyjnie może byd odwołany o ile podmiot głosujący korespondencyjnie stawi się przez swoich reprezentantów lub pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i dokona głosowania podczas obrad z wniesieniem oświadczenia do protokołu o odwołaniu wcześniej oddanego głosu korespondencyjnie. Dla obliczenia kworum będą brane pod uwagę jedynie głosy korespondencyjne otrzymane przed wymaganym terminem przewidzianym w niniejszym przepisie, które w czasie obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały odwołane.
8.9. Zarząd Związku może wyjątkowo zdecydowad o wprowadzeniu pisemnej konsultacji dla zatwierdzenia uchwały przez Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna, że zakres decyzji nie jest dostatecznie ważny, aby uzasadniad odbycie Walnego Zgromadzenia przed następnym posiedzeniem zwykłym Walnego Zgromadzenia, ale które nie może byd odroczone do czasu następnego posiedzenia zwykłego Walnego Zgromadzenia. Odpowiedzi Członków muszą zostad przekazane w ciągu dwudziestu jeden dni (21) od wniosku Zarządu, za wyjątkiem pilnych przypadków, gdy Zarząd wyznaczy odpowiedni krótszy termin. Po pisemnej konsultacji Zarząd Związku poinformuje członków, o wynikach dokonanej konsultacji. Wszelkie pisemne decyzje podjęte zgodnie z pisemną procedurą zostaną zapisane w protokole następnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia i Walne to zdecyduje czy zapis taki będzie w skutkach zrównany z podjęciem uchwały.
8.10. Z Walnego Zgromadzenia są spisywane protokoły obejmujące stwierdzenie prawidłowości zwołania, istnienia lub nie kworum, treśd uchwał, wyniki głosowania, oświadczenia o odwołaniu wcześniej oddanych głosów korespondencyjnie, składane wnioski w tym formalne i ewentualne krótki opis przedmiotów wystąpieo. Protokół podpisuje Przewodniczący i sekretarz Zgromadzenia a jest on przechowywany w oryginale w siedzibie Związku. Do protokołu dołączana jest lista obecności z podpisem Przewodniczącego oraz pełnomocnictwa i wypisy z rejestrów. Każdy członek otrzymuje kopię protokołu.

Artykuł 9 – Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

9.1. Zwykłe Walne Zgromadzenie będzie zwoływane raz w roku i odbędzie się pod przewodnictwem Przewodniczącego Zarządu Związku, a w przypadku jego nieobecności, pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie się odbywad w terminie do kooca czerwca każdego roku w Warszawie lub innym miejscu na terytorium Polski wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
9.2. Nadzwyczajne posiedzenia Walnego Zgromadzenia będą zwoływane wedle oceny uznania Przewodniczącego, po propozycji jego zwołania przez Zarząd Związku lub na wniosek przynajmniej dziesięciu procent (10%) członków. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie się odbywad w terminie do dwóch miesięcy od złożenia wniosku o ile Przewodniczący podejmie decyzję o jego zwołaniu zgodnie z artykułem 8.7 i uwzględnieniem możliwości zastosowania procedury z artykułu 8.9. Do miejsca jego odbycia ma zastosowanie zapis artykułu 9.1.
9.3. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera porządek obrad zatwierdzony przez Zarząd Związku i jest wysyłane do wszystkich członków przez Dyrektora Zarządzającego listami poleconymi, przynajmniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed posiedzeniem. Zawiadomienie musi obejmowad datę z oznaczeniem godziny, dokładne miejsce z adresem, odpowiednie dokumenty robocze związane z przedmiotem obrad jak też powinno zawierad projekty uchwał. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia może byd dodatkowo doręczone przesyłką faksową lub pocztą elektroniczną, a każda z tych form z potwierdzeniem odczytu przesyłki.

Podmiot kierujący „Sektorem branżowym”
Artykuł 10 – Zgromadzenia „Sektora branżowego”

10.1. Zgromadzenie „Sektora branżowego” będzie zwoływane przynajmniej raz w roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Zarządu „Sektora branżowego”, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego.
10.2. ZadaniaZgromadzenia”Sektorabranżowego”obejmująwszczególności: –
– inicjowanie działao tematycznie i przedmiotowo istotnych dla każdej z branż farb i klejów z osobna lub łącznie do współpracy z administracja centralną i podmiotami ustawodawczymi;
– aktywne wsparcie dla członków sektora w zakresie analiz branżowych dotyczących aspektów prawnych, produktowych, technologicznych;
– oddziaływanie na sferę normalizacji i harmonizacji norm UE;
– opracowywanie lub zlecanie opracowao wniosków lub opinii legislacyjnych, inicjatyw ekologicznych każdej z branż;
– inicjowanie działao integracyjnych członków sektora;
– inicjowanie i organizowanie konferencji, seminariów odnoszących się do surowców, nowych technologii z udziałem podmiotów naukowych i producentów branż współpracujących;
– propagowanie działao dla pozyskiwania funduszy UE służących rozwojowi branży farb i klejów;
– przedstawianie wyników i inicjatyw oraz rekomendacji w powyższych przedmiotach do dalszych czynności i wystąpieo organom Związku.
10.3. Zgromadzenia mają prawo do podejmowania uchwał większością dwóch trzecich głosów członków obecnych i/lub reprezentowanych.
10.4 W sprawach nieuregulowanych w artykule 10 odpowiednio stosuje się przepisy artykułów 7, 8 i 9.

Podmiot Zarządzający
Artykuł 11 – Skład Zarządów Związku oraz „Sektora branżowego”.

11.1. Podmiotem zarządzającym PZPFK jest Zarząd Związku, który będzie składał się z dziesięciu (10) członków. Wyboru członków Zarządu Związku dokonuje Walne Zgromadzenie w liczbie pięciu członków Zarządu z SBF i pięciu członków Zarządu z SBK. Członkowie Zarządu Związku w liczbie pięciu z wybrani z SBF i w liczbie pięciu wybrani z SBK są jednocześnie Członkami Zarządów Sektorów Branżowych. Członkami zarządu muszą byd osoby właścicieli/ współwłaścicieli pracodawców będących podmiotami osobowymi, osoby pełniące funkcje w organach pracodawców będących podmiotami kapitałowymi, osoby ina poziomie Dyrektorów lub Kierowników w przedsiębiorstwach pracodawców.
11.2. Kadencja wszystkich członków Zarządu Związku jest wspólna i trwad będzie przez okres trzech (3) lat po upływie której wybór może zostad ponowiony na kolejną kadencję. Pełnienie funkcji członka Zarządu Związku w sposób ciągły może trwad nie więcej niż dwie kadencje. Po przerwie minimum jednej kadencji może nastąpid ponowny wybór na kolejne dwie kadencje .
11.3. Wobec stałej liczby członków Zarządu Związku w wyniku wyborów członków Zarządu Związku tworzy się pozycję rezerwowego członka Zarządu Związku po jednym z SBF i SBK. Rezerwowymi członkami Zarządu Związku są osoby kandydujące do Zarządu Związku które w wyborach otrzymały szósty wynik liczby głosów w wyborach o których mowa w art.11.1.
11.4 Rezerwowy członek Zarządu Związku staje się członkiem Zarządu Związku do kooca kadencji w wypadku gdy przed upływem kadencji wygaśnie mandat Członka Zarządu Związku. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Związku przed upływem kadencji następuje:
z powodu śmierci Członka Zarządu;
z powodu zrzeczenia się mandatu Członka Zarządu;
w wyniku odwołania przez Walne Zgromadzenie z powodu działania członka Zarządu na szkodę Związku lub prawomocnego skazania za przestępstwo pospolite;
-ustania stosunku zatrudnienia lub innego stosunku cywilnoprawnego o podobnym charakterze, które to zdarzenie prawne Związkowi komunikuje pisemnie członek Związku.
11.5 W wypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Związku przed upływem kadencji z przyczyn wskazanych w art. 11.4, jego funkcję do czasu najbliższego posiedzenia Zarządu Związku pełni Wiceprzewodniczący Zarządu Związku, na którym to posiedzeniu Zarządu Związku na okres do upływu kadencji dokonywany jest wybór nowego Przewodniczącego Zarządu Związku spośród członków Zarządu reprezentujących branżę z której pochodził Przewodniczący Zarządu Związku którego mandat wygasł.

Artykuł 12 – Przewodniczący i V-ce Przewodniczący Zarządu Związku oraz Przewodniczący i V-ce Przewodniczący Zarządu „Sektora branżowego”

12.1. Przewodniczącego Zarządu Związku i Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku wybierają wszyscy członkowie Zarządu Związku spośród członków Zarządu Związku na pierwszym posiedzeniu w kadencji. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący są wybierani jeden spośród przedstawicieli branży farb a drugi spośród przedstawicieli branży klejów przy czym wybory na każde z tych stanowisk następują na przemian z każdej z branż na kolejne kadencje.
12.2. Przed pierwszym posiedzeniem w kadencji Zarządu Związku odbywają się posiedzenia Zarządów Sektorów Branżowych, na których dokonywane są spośród wybranych członków wybory Przewodniczącego i v-ce Przewodniczącego Zarządów Sektorów Branżowych.
12.3. Przewodniczący Zarządów Sektorów Branżowych i v-ce Przewodniczący Zarządu Zarządów Sektorów Branżowych wybierani są okres trzech lat. Po upływie okresu kadencji wybór może byd ponowionym przy odpowiednim zastosowaniu artykułu 11.2.
12.4. Przewodniczący Zarządu Związku jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwego funkcjonowania PZPFK i wprowadzanie w życie uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie Związku i Zarząd Związku.

Artykuł 13 – Posiedzenia Zarządów Związku i „Sektorów branżowych”

13.1. Zarząd Związku będzie odbywał posiedzenia co najmniej dwa razy w roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Zarządu Związku lub, w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Zarządu. Posiedzenia będą odbywad się z inicjatywy Przewodniczącego, bądź gdy zażąda tego co najmniej czterech (4) członków Zarządu. Kworum do podjęcia uchwał wynosi ośmiu (8) członków obecnych na posiedzeniu. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Związku lub w innym miejscu na terytorium Polski oznaczonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zarządu. Funkcje w Zarządzie Związku pełnione i wykonywane są osobiście.
13.2. Każdy Zarząd „Sektora branżowego” będzie odbywał posiedzenia co najmniej dwa razy do roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Zarządu „Sektora branżowego” lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Posiedzenia będą odbywad się z inicjatywy Przewodniczącego, bądź jeżeli zażąda tego co najmniej dwóch (2) członków „Sektora branżowego”. Kworum do podjęcia uchwał wynosi trzech (3) członków obecnych na posiedzeniu. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Związku lub w innym miejscu na terytorium Polski oznaczonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zarządu. Funkcje w Zarządzie Związku Sektora Branżowego pełnione i wykonywane są osobiście.

Artykuł 14 –Funkcjonowanie Zarządów

14.1. Każdy Zarząd w ramach PZPFK będą wykonywał swoje obowiązki według zasad wskazanych w niniejszym artykule.
14.2. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu zawiera porządek obrad i jest wysyłane do wszystkich członków Zarządu przez Dyrektora Zarządzającego listem poleconym, lub faksem za potwierdzeniem odczytu lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru przynajmniej czternaście (14) dni kalendarzowych przed posiedzeniem. W szczególnych przypadkach zwołanie posiedzenia może nastąpid przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru z terminem wysyłki nie krótszym niż dni 7 przed posiedzeniem. Dla prawidłowości odbycia tak zwołanego posiedzenia konieczny jest odbiór przesyłek przez wszystkich członków Zarządu i Przewodniczących oraz brak nadesłania sprzeciwu od chociażby jednego członka Zarządu lub Przewodniczącego co do przedstawionego w zawiadomieniu terminu posiedzenia. Istotne dokumenty robocze będą wysyłane co najmniej siedem (7) dni przed posiedzeniem. Doręczenia listem poleconym lub kurierskie dokonywane są na adres siedziby głównego zakładu pracodawcy, którego przedstawicielem jest członek Zarządu, a w wypadku
doręczeń faksowych lub pocztą elektroniczną dokonywane są na numer faksu lub adres mailowy podany pisemnie przez członka Zarządu.
14.3 Każdy członek Zarządu będzie mied jeden (1) głos. Jeżeli którykolwiek z członków Zarządu będzie nieobecny, może przekazad swój głos w formie pisemnej co do wszystkich spraw objętych porządkiem obrad wysyłając go w dowolny sposób komunikacyjny na ręce Przewodniczącego na adres siedziby Związku. Decyzje będą podejmowane zwykłą większością głosów członków obecnych i członków oddających swój głos na piśmie jeżeli ich głos dotarł przed rozpoczęciem posiedzenia. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego Zarządu Związku.
14.4. Dyrektor Zarządzający będzie uczestniczyd w posiedzeniu każdego Zarządu jedynie z głosem doradczym.
14.5. Żadna decyzja Zarządu nie może byd podjęta, co do przedmiotu, który nie został uwzględniony w porządku obrad przesłanym członkom Zarządu. W przypadku posiedzenia zarządu, na którym obecni są osobiście wszyscy członkowie oraz Przewodniczący odpowiednie zastosowanie znajduje artykuł 8.6.
14.6. Przewodniczący Zarządu może wyjątkowo zdecydowad o wprowadzeniu pisemnej konsultacji członków Zarządu w celu zatwierdzenia decyzji przez Zarząd, jeżeli uzna, że zakres decyzji nie jest dostatecznie ważny dla uzasadnienia posiedzenia Zarządu, ale że nie może zostad odroczona do następnego posiedzenia. Odpowiedzi muszą byd przekazane w terminie dwudziestu (21) dni od wniosku Przewodniczącego. Wszelkie pisemne decyzje podjęte zgodnie z pisemną procedurą zostaną zapisane w protokole następnego posiedzenia Zarządu. Po pisemnej konsultacji Przewodniczący poinformuje członków Zarządu o wynikach tak dokonanej konsultacji i rodzaju podjętej decyzji jaka zostanie wpisana do protokołu najbliższego posiedzenia.
14.7. Decyzje Zarządu zostaną zapisane w protokole podpisanym przez Przewodniczącego i sekretarza posiedzenia i przechowywane w siedzibie Związku. Protokołem będą objęte także inne istotne postanowienia jak data, porządek obrad, stwierdzenie prawidłowości zwołania, informacja o prezentowanych wystąpieniach. Kopia zostanie niezwłocznie przesłana do każdego członka Zarządu i Przewodniczącego.
14.8. Sekretarzem posiedzenia Zarządu spisującym protokół może byd wybranym członek Zarządu uczestniczący w Posiedzeniu Zarządu lub może byd przybrana osoba będąca pracownikiem sekretariatu PZPFK.

Artykuł 15 – Kompetencje Zarządu Związku

15.1. Zarząd Związku będzie mied wszelkie prawa zarządzania i administracji zgodnie z poniższymi uprawnieniami jak też uprawnieniami przyznanymi przez Walne Zgromadzenie:
– przygotowania projektów i planów działania Związku;
– przygotowania projektów budżetu Związku, sprawozdao z jego realizacji i założeo polityki finansowej;
– składania corocznych sprawozdao finansowych i sprawozdao z działalności Walnemu Zgromadzeniu; – ustalania wysokości składek i sposobu ich uiszczania, przy czym decyzje w tym zakresie zostaną przedstawione do wiadomości i zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu;
– uchwalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania Zarządu o ile zostanie uznana taka koniecznośd jak i uchwalenie propozycji regulaminu Walnego Zgromadzenia i jego późniejszych zmian do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie;
– podejmowania uchwał w sprawie tworzenia funduszy;
– przyjmowanie i wykluczanie członków;
– określania wysokości wpisowego;
– inne sprawy przekazane do kompetencji Zarządu przez Walne Zgromadzenie.
15.2. ZarządZwiązkubędziepowoływadiodwoływadorazokreśladobowiązkiDyrektoraZarządzającego.
15.3. Zarząd Związku będzie tworzyd komitety robocze, które będą zajmowad się wspólnymi interesami branży farb i klejów oraz określi skład, zadania i warunki pracy komitetu roboczego. Komitety robocze będą regularnie raportowad Zarządowi Związku postępy i wyniki pracy które to będą traktowane jako doradczy głos dla Związku. Wykonywanie czynności w komitecie roboczym jest bezpłatne i obejmuje jedynie pokrycie uzasadnionych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem czynności.
15.4. Komitety robocze mogą byd utworzone także przez Zarząd Związku na wniosek członków z określeniem we wniosku składu osobowego i przedmiotu działania.

Artykuł 16 – Kompetencje Zarządu „Sektora branżowego”

16.1. Zarząd „Sektora branżowego” będzie tworzyd komitety robocze, które będą zajmowad się wspólnymi interesami branży farb i klejów oraz określi ich skład, zadania i warunki działania. Komitety robocze będą regularnie raportowad do Zarządu „Sektora branżowego” o postępach i wynikach pracy.
16.2.Komitety robocze mogą byd utworzone także przez Zarząd Związku na wniosek członków z określeniem we wniosku składu osobowego i przedmiotu działania.
16.3. Zarząd „Sektora Branżowego” ponadto posiada następujące kompetencje;
– składania wniosków i opinii do Zarządu Związku w wyniku działao Zgromadzenia SektoraBranżowego;
– nadzorowanie pracy powołanych komitetów roboczych i podejmowanie czynności służących przeniesieniu wyników tych prac przez Zarząd związku lub Walne Zgromadzenie;

Artykuł 17 – Zobowiązania PZPFK wobec stron trzecich

Do zaciągania zobowiązao majątkowych oraz składania oświadczeo woli i reprezentowania Związku na zewnątrz wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu Związku, a to Przewodniczącego Zarządu Związku wspólnie z Wiceprzewodniczącym Zarządu Związku lub Przewodniczącego Zarządu Zawiązku lub Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku wspólnie z Członkiem Zarządu Związku.
17.2. Zaciągnięcie przez Związek zobowiązania majątkowego w kwocie przekraczającej jednorazowo lub w ratach wartośd jednej trzeciej budżetu, a w tym dotyczących nabycia lub zbycia środków trwałych, wartości niematerialnych i/lub prawnych, zaciągniecie kredytu lub pożyczki, jej udzielenie wymaga wcześniejszej uchwały Zarządu Związku podjętej większością2/3 głosów za, chyba że czynnośd ta była uwzględniona w zatwierdzonym budżecie.

Artykuł 18 – Zastępstwo prawne

Reprezentacja Związku przed sądem następuje zgodnie z reprezentacją Związku opisaną w artykule 17.1 lub przez pełnomocnika, któremu udzielono pełnomocnictwa procesowego zgodnie z zasadami składania oświadczeo woli wskazanymi w artykule 17.1.

Artykuł 19 – Dyrektor Zarządzający

19.1. Bieżące zarządzanie PZPFK będzie wykonywane przez Dyrektora Zarządzającego, który zostanie powołany przez Zarząd Związku , który określa zakres jego obowiązków i uprawnieo W szczególności do zadao Dyrektora Zarządzającego należą czynności bieżącego zarządzania i administrowania w tym pracą sekretariatu PZPFK, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji jakiegokolwiek innego organu Związku.
Dyrektor Zarządzający będzie odpowiedzialny przed Zarządem Związku za działania sekretariatu PZPFK, kieruje jego bieżącym funkcjonowaniem .
19.2. Dyrektor Zarządzający będzie upoważniony do wykonywania czynności codziennego zwykłego zarządu, a w tym podpisywania i kwitowania korespondencji bez prawa samodzielnego zaciągania zobowiązao dla Związku.

Artykuł 20 – Archiwizacja

Protokoły z obrad Walnych Zgromadzeo i posiedzeo Zarządu wraz z załącznikami będą archiwizowane przez okres dziesięciu lat w siedzibie PZPFK. Dyrektor Zarządzający umożliwi każdemu członkowi PZPFK dostęp do tej dokumentacji.

Artykuł 21 – Sprawozdania roczne i budżet

21.1. Rok obrachunkowy Związku pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Za każdy rok funkcjonowania Związku Zarząd Związku przygotowuje roczne sprawozdanie z jego działalności do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Sprawozdania roczne po ich zatwierdzeniu o ile będą tego wymagały odpowiednie przepisy zostaną złożone we właściwym sądzie rejestrowym.
21.2. Propozycja budżetu PZPFK na kolejny rok obrachunkowy zostanie zaproponowany przez Zarząd Związku do dnia 31.03 każdego roku w celu jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 22 – Składki członkowskie

22.1. Członkowie Związku opisani w artykule 4.1.1. i 4.1.2., będą wpłacad do budżetu PZPFK składki członkowskie ustalone na podstawie właściwych przepisów i określone zgodnie z niniejszym statutem. Wysokośd składki będzie określona, jako % od sprzedaży netto dokonanej na terytorium Polski z przeznaczeniem sprzedanych produktów na rynek krajowy, a sprzedaż ta obejmuje produkty własne członka Związku i jego grupy kapitałowej jak i produkty importowane przez członka Związku i jego grupę kapitałową. Przyjęcie do obliczenia wartości sprzedaży grupy kapitałowej dotyczy tych podmiotów wobec, których członek Związku jest podmiotem dominującym. Tak obliczana składka członkowska nie obejmuje opłat członków na rzecz organizacji międzynarodowych.
22.2. Opłacone przez Członków składki członkowskie stanowią majątek Związku i nie podlegają zwrotowi. Związek jest uprawniony dochodzid w tym na drodze postępowania sądowego zaległych składek nawet w wypadku wykluczenia członka Związku z powodu ich nieopłacenia.
22.3. Majątek Związku może powstad także z innych źródeł takich jak spadki, darowizny, dotacje, subwencje oraz z tytułu dywidend jeśli Związek nabędzie akcje lub udziały w spółkach.

Artykuł 23 – Brak odpowiedzialności członka

Każdy Członek PZPFK jest wyłącznie zobowiązany zapłacid składkę członkowską ustaloną zgodnie z niniejszym statutem jednak nie ponosi on jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich ani pozostałych członków Związku za zobowiązania Związku. Za zobowiązania Związku nie ponosi odpowiedzialności wobec podmiotów trzecich Członek Zarządu. Członek Zarządu ponosi odpowiedzialnośd wobec Związku na zasadach ogólnych za wyrządzoną Związkowi szkodę z winy umyślnej.

Artykuł 24 – Zmiany Statutu i Rozwiązanie

24.1. Propozycje zmiany statutu lub rozwiązania PZPFK mogą byd przedłożone przez Zarząd w formie uchwały lub z inicjatywy co najmniej 25 procent (25%) członków PZPFK.
24.2. Zarząd poinformuje członków PZPFK, z przynajmniej trzy (3) miesięcznym wyprzedzeniem o dacie Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad będzie podjęcie uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu i likwidacja Związku. Informacja Zarządu będzie wysłana listem poleconym. Informacja o której mowa powyżej – niezależnie od zawiadomienia o zwołaniu Walnego zgromadzenia powinna zawierad projekt uchwały o zmianie statutu lub projekt uchwały o rozwiązaniu Związku wraz z uzasadnieniem sporządzonym przez podmiot, który przedstawił propozycje podjęcia przedmiotowej uchwały.
24.3. Warunki odbycia Walnego Zgromadzenia i podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany statutu określa artykuł 8.1.
24.4 Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie rozwiązania Związku wymaga obecności i/lub reprezentowania nie mniej niż trzech czwartych zwykłych członków i oddania głosów za przyjęciem uchwały w tym przedmiocie w ilości dwie trzecie obecnych i/lub reprezentowanych członków zwykłych. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Związku procedura ponownego zwołania Walnego Zgromadzenia opisana w artykule 8.1 nie ma zastosowania.
24.5. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku określi sposób likwidacji PZPFK, dokona wyboru likwidatora lub likwidatorów, określi sposób reprezentacji Związku w okresie likwidacji oraz rozdysponowania pozostałego po likwidacji majątku Związku, przy czym przeznaczenie to może nastąpid wyłącznie na rzecz podmiotu działającego non profit.

Artykuł 25 – Postanowienia końcowe

25.1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym statutem będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego mogącymi mied odpowiednie zastosowanie jak prawo o stowarzyszeniach. Brak możliwości ustalenia odpowiedniego zastosowania innych przepisów będzie uprawniał do rozstrzygnięcia sporu lub uregulowania sprawy zgodnie z dobrym obyczajem i poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
25.2. Językami obowiązującymi w PZPFK są język polski i angielski. W przypadku wątpliwości, odmienności bądź różnic w interpretacji pomiędzy dwiema wersjami językowymi, wersja językowa polska będzie mieć pierwszeństwo.